+32 477 610 277 info@aati.be
Selecteer een pagina

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden van All @ Internet (26/01/2002)

Toepassingsgebied.

 • Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomst zijn onderstaande bepalingen van toepassing bij aanvaarding van elke opdracht.
 • Elke aanvaarding van een opdracht houdt in dat de klant kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en specifieke en ze integraal aanvaardt.
 • Elke – al dan niet gedrukte – vermelding op de briefwisseling met de klant is van nul en generlei waarde als ze in tegenspraak is met onderhavige algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever.

 • All @ Internet verbindt zich ertoe de website te publiceren binnen de gestelde termijn en vormgeving en met animatieobjecten. De werking ervan wordt verzekerd voor de gespecificeerde werkomgeving(en).
 • All @ Internet is niet aansprakelijk voor de inhoud noch de vorm van de gepubliceerde website.

Tarieven

 • Prijsoffertes zijn tot dertig kalenderdagen na mededeling geldig en tarieven zijn slechts geldig in het kader van de overeenkomst.
 • De overeengekomen leveringstermijn zal door All @ Internet gerespecteerd worden in zoverre er zich geen uitzonderlijk toestanden voordoen (elektriciteitspanne, briefwisseling stopt, …) .

Mogelijkheden om de uitvoering van een opdracht op te schorten of te weigeren.

 • All @ Internet behoudt zich het recht om binnen de twee kalender dagen de uitvoering van een opdracht te weigeren of op te schorten zonder verhaal noch schadeloosstelling en zonder dat de weigering tot verkoop kan ingeroepen worden, indien een reeds uitgevoerde opdracht van dezelfde opdrachtgever op de vervaldag onbetaald is gebleven.
 • All @ Internet behoudt zich het recht om binnen de twee kalender dagen na ontvangst van een bestelbon zonder verantwoording opdrachtgevers te weigeren en dit zonder dat hiervoor een “weigering tot verkoop” kan ingeroepen worden.

Materiaal – instructies – kwaliteit – aansprakelijkheden.

 • Tenzij anders is overeengekomen, levert de klant voor de website bruikbare documenten, dat wil zeggen films, foto’s en zetwerk die beantwoorden aan de eisen van het medium.
 • All @ Internet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de uitvoering als de vermelde termijnen niet worden nageleefd door de opdrachtgever of als het geleverde materiaal niet voldoet aan de vereiste voorwaarden voor een goede reproductie.
 • All @ Internet wijst elke aansprakelijkheid af voor fouten die te wijten zijn aan slecht opgestelde, verwarde of onvolledige doorgegeven instructies. In dit geval heeft de opdrachtgever geen recht om de publicatie te betwisten of een kosteloze heruitgave of schadevergoeding te eisen.
 • All @ Internet neemt alle mogelijke maatregelen tegen computervirussen en kan hierdoor nooit aansprakelijk gesteld worden mocht er bij de opdrachtgever of bij derden, door een virus dat via All @ Internet of het internet in het algemeen komt, schade van welke aard ook ontstaan bij de opdrachtgever of bij derden.

Online weergave

 • Perfecte overeenstemming van de te reproduceren kleuren, dimensies en volledige kleurechtheid kunnen niet worden gegarandeerd.

Annulering van de opdracht

 • Verzoek tot annulatie kan binnen de 30 kalenderdagen na ondertekening van het contract (mits er nog geen afgewerkt product is afgeleverd en de leveringstermijn niet kleiner of gelijk is aan 30 kalenderdagen), evenwel de tot dan gestorte voorschotten blijven eigendom van All @ Internet.
 • In geval van annulatie na deze termijn is de opdrachtgever verplicht de tot op de dag van annulatie gemaakte onkosten door All @ Internet plus administratieve kosten (124,00 €) te vergoeden aan All @ Internet.

Materiaal – bewaring – risico’s

 • Het door de klant geleverde materiaal wordt alleen aan de klant terugbezorgd indien hij dit bij de ondertekening laat weten en laat vermelden op het contract.
 • De klant bezorgt vernietigbare kopieën aan All @ Internet. Na afloop van het project worden deze steeds vernietigd. Ingeval was verlies of diefstal worden nieuwe kopieën doorgezonden.

Auteursrechten.

 • Als de opdrachtgever materiaal en/of informatie levert, houdt dit in dat de opdrachtgever de toestemming heeft tot publicatie van dit materiaal zonder dat de aansprakelijkheid van All @ Internet kan ingeroepen worden.
 • Alle werk (lay-out, code, ontwerpen, …) uitgevoerd door All @ Internet blijft het eigendom van All @ Internet en wordt beschermd door de auteursrechten.
 • Indien de klant het gedigitaliseerde werk wenst te bekomen, zal een aangepast bestek gemaakt worden door All @ Internet.

Bewijsstukken-klachten-termijnen

 • All @ Internet en de klant komen overeen met de testprocedure te aanvaarding van het afgewerkte product. Een certificaat van de testprocedure wordt geleverd bij het product. Verhaal achteraf is niet mogelijk.
 • Een klacht die binnen de bepaalde termijn is ingediend en gegrond is, beperkt de aansprakelijkheid van All @ Internet tot een heruitgave of een korting en dit enkel voor zover de fout afbreuk doet aan de bestemming of dienst. In geen geval kan de financiële aansprakelijkheid van All @ Internet het bedrag overschrijden dat haar is verschuldigd voor de werkzaamheden of diensten die ze aan de opdrachtgever leverde.

Facturen-interesten–vermeerderingsbeding

 • Er wordt 33% van het subtotaal gefactureerd als voorschot. Deze factuur wordt onmiddellijk toegestuurd na ondertekening van het contract en is contant te betalen.
 • De restfactuur zal na het invullen van het totaal bedrag en het online zijn van de site betaald worden binnen de 30 dagen.
 • Op alle sommen, die nog schuldig zijn na het verstrijken van de vervaldag, zal bij wijze van schadevergoeding 10% van het niet betaalde bedrag extra aangerekend worden zonder dat hiervoor een ingebrekestelling noodzakelijk is en onverminderd andere gemaakte kosten. (b.v. administratie, aangetekende zending, enz)
 • Bij betwisting aanvaarden de partijen enkel de rechtspraak van de rechtbank van Brussel (Nederlandstalige rol).

Referentie – letterwoord

 • All @ Internet heeft het recht een link te zetten, op de pagina van de opdrachtgever, die verwijst naar de site van All @ Internet.